Kategori: Örgütsel Davranış

27 Ocak 2020 1

Örgütleme

Yazar: Lider Atlası

Örgütleme veya teşkilatlanma fonksiyonu belirli bir amacın gerçekleştirilmesi ya da daha doğru bir ifade ile hazırlanan planın uygulanması amacıyla gerekli örgüt yapısının oluşturulması sürecidir.

2 Aralık 2019 0

Duygusal Zeka ve Liderlik

Yazar: Lider Atlası

Duygusal zeka kişinin duygulardan yola çıkarak kendisini ve çevresindekileri daha iyi anlamasını sağlar. Dolayısıyla farklı insanlarla etkileşimde bulunmak durumunda olan liderler için duygusal zeka yetkinliklerinin önemi daha da belirgin bir hal almaktadır.

11 Kasım 2019 0

Duygusal Zeka

Yazar: Lider Atlası

Yapacak olduğumuz işte duygusal davranmak zararlı mıdır? Çevremizdeki kişilerden “o, işine duygularını karıştırmayacak kadar profesyonel biridir”, “işine duygularını katmamalısın”, “duygular insanı aldatır” gibi sözler işitiriz. Duyguların yapılacak işte zaafa neden olacağına yaygın bir inanç vardır. Peki ya duygularımızın zaaf bir kenara bize önemli avantajlar sağlayabileceğini iddia edersek…

22 Nisan 2019 0

Motivasyon-Güdüleme

Yazar: Lider Atlası

Motive etme veya diğer ismi ile Güdüleme, bir insanın belirli bir işi yapmak veya bir davranışı gerçekleştirmek üzere harekete geçirilmesidir. Bu bağlamda motivasyon; çalışanın belirli bir işin yapılması veya bir davranışı gerçekleştirme konusunda özendirilmesi, teşvik edilmesi veya cesaretlendirilmesi olarak düşünülebilir.

8 Nisan 2019 0

Statü ve Rol

Yazar: Lider Atlası

Sosyal sistem içerisinde insanların tutum ve davranışlarını önemli ölçüde biçimlendirmeleri sebebiyle statü ve rol kavramları örgütsel davranış alanında incelenen temel kavramlar arasında yer almaktadır.

3 Nisan 2019 0

Gruplar ve Takımlar

Yazar: Lider Atlası

Gruplardan söz edilirken üyeler arasındaki etkileşime vurgu yapıldığı sıklıkla görülür. Dolayısıyla her bir üyenin grup tarafından etkilendiğini ve her bir üyenin de kendi kişisel özellikleri ile grubu etkilediğini söyleyebiliriz.

20 Mart 2019 0

Kişilik ve Kişilik Kuramları

Yazar: Lider Atlası

Kişilik özelliklerinin nasıl farklılaştığını ve kişiliğin hangi unsurlardan etkilendiğini ortaya koymaya çalışan araştırmacılar kişiliğin genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile şekillendiğini ileri sürmektedirler.

18 Mart 2019 0

Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı

Yazar: Lider Atlası

Bu yaklaşım örgütlerin sosyal yönüne vurgu yapmakta ve insan davranışı üzerinde dolayısıyla da çalışanların verimliliği ve üretkenliği üzerinde sosyal ortamın, kural ve standartlardan daha çok etkiye sahip olduğunu savunmaktadır.

10 Mart 2019 0

Örgütsel Davranış’ın Tarihçesi

Yazar: Lider Atlası

Örgütsel Davranış disiplininin 1960’lı yıllarda inceleme konusu yapılmaya başlandığı ifade edilebilir. Örgütsel Davranış’ın ortaya çıkışında ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmeler önemli rol oynamaktadır.