Örgütsel Davranış Alanında Çeşitli Yaklaşımlar

Tarihsel süreçte bireylerin davranışlarını veya grupların çeşitli yönlerini açıklamaya çalışan çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Örgütsel davranış alanına önemli katkılar sağlayan bu görüşlerden bazıları…

Motivasyon

Motivasyon-Güdüleme

Motive etme veya diğer ismi ile Güdüleme, bir insanın belirli bir işi yapmak veya bir davranışı gerçekleştirmek üzere harekete geçirilmesidir. Bu bağlamda motivasyon; çalışanın belirli bir işin yapılması veya bir davranışı gerçekleştirme konusunda özendirilmesi, teşvik edilmesi veya cesaretlendirilmesi olarak düşünülebilir.

Statü ve Rol

Statü ve Rol

Sosyal sistem içerisinde insanların tutum ve davranışlarını önemli ölçüde biçimlendirmeleri sebebiyle statü ve rol kavramları örgütsel davranış alanında incelenen temel kavramlar arasında yer almaktadır.

Gruplar ve Tanımlar

Gruplar ve Takımlar

Gruplardan söz edilirken üyeler arasındaki etkileşime vurgu yapıldığı sıklıkla görülür. Dolayısıyla her bir üyenin grup tarafından etkilendiğini ve her bir üyenin de kendi kişisel özellikleri ile grubu etkilediğini söyleyebiliriz.

Kişilik ve Kişilik Kuramları

Kişilik ve Kişilik Kuramları

Kişilik özelliklerinin nasıl farklılaştığını ve kişiliğin hangi unsurlardan etkilendiğini ortaya koymaya çalışan araştırmacılar kişiliğin genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile şekillendiğini ileri sürmektedirler.